K-waarde berekenen | Wildkamp (2024)

Slim omgaan met regenwater in 3 stappen

Regenwaterinfiltratie begint bij het afkoppelen van regenwater van de afvoerbuis, die normaal gesproken aangesloten is op het riool. Het afgekoppelde water kan vervolgens worden geïnfiltreerd, via één of meerdere infiltratiekratten.

  • Stap 1: Afkoppelen
  • Stap 2: Infiltratie
  • Stap 3: Hergebruiken

Stap 1. Regenwater afkoppelen

Door regenwater af te koppelen wordt het niet langer afgevoerd naar het riool, maar kan het behouden worden op eigen terrein om te hergebruiken. Dit voorkomt overbelasting van het riool tijdens hevige stortbuien.

Het afkoppelen van regenwater kan op verschillende manieren. Let hierbij wel op: de woning mag niet op een drukriool aangesloten zijn en mag er enkel regenwater afgekoppeld worden. Ook moet er gedacht worden aan de ontluchting van het riool. In Nederland gaat deze ontluchting namelijk via een stand- of regenpijp. Het onderbreken van de ontluchting in de regenpijp kan gevolgen hebben voor de ontluchting van de binnenriolering.

Een handige oplossing hiervoor is de regenwater afkoppelset van Rawinso. Hiermee kun je eenvoudig, betaalbaar en probleemloosregenwater afkoppelen van het riool, waarbij er rekening wordt gehouden met de ontluchting van het riool en stankoverlast wordt voorkomen.

K-waarde berekenen | Wildkamp (1)


Na afkoppeling moet het regenwater uiteraard op een goede manier afgevoerd worden, zodat er ook op eigen terrein geen overlast ontstaat. Dit kan door het water vervolgens te infiltreren, middels een infiltratiekrat.

Stap 2. Regenwater infiltreren

Door het langzaam verspreiden van regenwater in de grond ontstaat er minder wateroverlast, daarnaast is het beter voor het grondwaterpeil. Regenwater infiltreren kan op verschillende manieren:

  • Bovengronds; door verharde oppervlakte rondom een huis zoveel mogelijk te beperken. Dit kan door bijvoorbeeld gebruik te maken van gras, planten of grind.
  • Ondergronds; met een infiltratiesysteem. Dit kan met infiltratiebuizen en/of -kratten. De handige Do It Yourself infiltratiekratten maken het mogelijk eenvoudig aan de slag te gaan met het infiltreren van regenwater.

K-waarde berekenen | Wildkamp (2)

Infiltratie berekenen
Voordat je begint met infiltreren moet je eerst een regenwater infiltratie berekening maken. Zo weet je hoeveel infiltratiekratten je nodig hebt. Let hierbij op de volgende punten:

  • Bodemgesteldheid en grondwaterstand
  • Infiltratiekratten berekening

Bodemgesteldheid en grondwaterstand
Cruciaal voor het afkoppelen en infiltreren van regenwater is de tuin. Deze moet het regenwater van het verharde oppervlak of dak wel aan kunnen. Al het water moet op eigen perceel geborgen worden en mag geen overlast veroorzaken voor omliggende percelen. Daarnaast is de bodemgesteldheid van belang. Wanneer er klei of leem in de bodem zit wordt afkoppelen lastiger. Als de bodem een hoge grondwaterstand (50 centimeter onder maaiveld) heeft is afkoppelen geen optie. Wel kan de wateroverlast dan middels drainage voorkomen worden.

Het beste is om een lage grondwaterstand te hebben en een zanderige ondergrond, des te grover het zand hoe beter de doorlatendheid van de bodem. Ook moet goed gelet worden op het reliëf van de tuin. Het water stroomt altijd naar het laagste punt, dit wordt daardoor snel drassig. Daarnaast moet er minimaal één meter ruimte tussen de fundering en infiltratievoorziening zijn.

Infiltratiekratten berekening
De capaciteit van een infiltratievoorziening wordt berekend aan de hand van een infiltratiekratten berekening. Met een infiltratiekratten berekening weet je hoeveel millimeter neerslag je eerst zelf op moet vangen voordat dit aangeboden mag worden aan het riool / de straat. De belangrijkste factor is hierbij het dakoppervlak. Het aantal vierkante meters dak (horizontaal gemeten) wordt vermenigvuldigd met de bergingseis. Deze eis wordt meestal gesteld door de gemeente, is deze niet gegeven houd dan minimaal 40 millimeter aan, in verband met de extreme buien. Op deze manier wordt het aantal liters berging bepaald en wordt een infiltratievoorziening gedimensioneerd.

Regenwater infiltratie berekenen? Wij kunnen je helpen!

Stap 3. (Regen)water hergebruiken

Het installeren van een infiltratiekrat zorgt ervoor dat het regenwater geleidelijk in de tuin verspreid kan worden. Daarnaast kun je een stap verder gaan door het regenwater op te vangen voor bijvoorbeeld het sproeien van de tuin of zelfs het doorspoelen van het toilet. Regenwater hergebruiken kan ook zeer eenvoudig met een regenton om bijvoorbeeld planten water te geven.

Groter aanpakken?Rawinso kan oplossingen op maat ontwikkelen. Denk hierbij aan een zuiveringssysteem, opslagsysteem en pompinstallatie. Op deze manier kan regenwater hergebruikt worden voor het sproeien van de tuin, het doorspoelen van het toilet of gebruikt worden voor de wasmachine.

Voorkom vuil in jouw infiltratiesysteem

Om te voorkomen dat er allemaal rommel en zand in jouw infiltratiesysteem komt, is het noodzakelijk omeenvuilvangput zoals zandvangput en/of bladvangertoe te passen in jouw systeem. In dezeputtenbezinken de zwaarste delen, waarna het regenwater verder wordt afgevoerd.

Brochure 'Gebruik regenwater slim'

Wil je meer weten over de mogelijkheden van Rawinso? Vraag dan onze brochure ‘Gebruik regenwater slim’ aan!

Starten met infiltreren? Wij helpen je!

Wij hebben een uitgebreid assortiment om het afkoppelen van hemelwater te realiseren. Daarnaast kunnen wij ook helpen met het adviseren en berekenen van de infiltratievoorziening.

Assortiment regenwaterinfiltratie

Een complete infiltratievoorziening waarin regenwater wordt opgeslagen om bijvoorbeeld de tuin te beregenen of juist een simpele oplossing zoals een regenton om het hemelwater op te vangen? Ons assortiment bestaat uit een groot aantal uiteenlopende producten en duurzame oplossingen voor iedere situatie.

Vragen met betrekking tot het afkoppelen en infiltreren van regenwater kunnen in elke vestiging gesteld worden. Loop gerust eens binnen en vraag naar de mogelijkheden of neem contact met ons op!

K-waarde berekenen | Wildkamp (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Saturnina Altenwerth DVM

Last Updated:

Views: 6007

Rating: 4.3 / 5 (44 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Saturnina Altenwerth DVM

Birthday: 1992-08-21

Address: Apt. 237 662 Haag Mills, East Verenaport, MO 57071-5493

Phone: +331850833384

Job: District Real-Estate Architect

Hobby: Skateboarding, Taxidermy, Air sports, Painting, Knife making, Letterboxing, Inline skating

Introduction: My name is Saturnina Altenwerth DVM, I am a witty, perfect, combative, beautiful, determined, fancy, determined person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.